MONITORstudio Удирдлагын дэлгэц

Бид Монголын медиагаар цацагдсан мэдээллийг шуурхай бүртгэж, нэгдсэн сан бүрдүүлж байна. Вебсайт, сонин, ТВ-ийн мэдээллийг тухай бүрд нь бүртгэж захиалагчид хүргэх боломжтой юм.

app v2

MONITORstudio

БИДНИЙ ТУХАЙ

...

Үйлчилгээ

@Бид Монголын медиагаар цацагдсан мэдээллийг шуурхай бүртгэж, нэгдсэн сан бүрдүүлж байна. Вебсайт, сонин, ТВ-ийн мэдээллийг тухай бүрд нь бүртгэж захиалагчид хүргэх.

─ @МЕДИА МОНИТОРИНГ

@Манай медиа шинжээчид мэдээллийн бааз болон мониторингийн тайлан дээр үндэслэж контент-анализийн аргачлалыг ашиглан гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ хийж, нарийвчилсан МЕДИА АНАЛИЗ хийх.

─ @МЕДИА АНАЛИЗ

@ Нэр дэвших эсэхээ шийдэх судалгаа, Тойргийн суурь судалгаа, Нам, улс төрчийн рейтингийн судалгаа, Имижийн судалгаа, Концепт тест судалгаа, Мөшгөх судалгаа

─ @УЛС ТӨРИЙН СУДАЛГАА

Нэгдсэн мониторингийн эх сурвалж

...

ТЕЛЕВИЗ ─

Өдөр тутмын телевизүүд

Сонин

СОНИН ─

Өдөр тутмын сонингууд

SOCIAL NETWORK

САЙТ, FACEBOOK, TWITTER ─шинэ!

SOCIAL Network